עו"ס משפחה וחוק נוער+ עו"ס קהילתי

שירותים
בקליק

שירותים בקליק

פתח תפריט

עו"ס משפחה וחוק נוער+ עו"ס קהילתי

תאריך פרסום:18/07/2019
מועד אחרון להגשה:15/08/2019 12:00
מספר מכרז:6/19/ע
לפרטים נא לפנות ל-:
מועד פרסום המכרז: 18.7.19
טפסים להגשת הבקשות אפשר לקבל במשרדי הרשות ברח' מנחם בגין 9, בית דגן . את הבקשות בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות, יש להגיש עד יום חמישי, 19  שעה 12:00.
בדבר בירורים ו/או פרטים נוספים ניתן לפנות בשעות העבודה הרגילות בטל': 03-9602104/6 פקס: 03-9604048. מייל:  lishka@beitdagan.muni.ii

​​היחידה: רווחה
דרגת המשרה ודירוגה: ע"פ דירוג עו"ס /עו"ס לחוק הנוער
היקף העסקה: 100%
סוג מכרז: פומבי
כפיפות: מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים.

תיאור תפקיד

מטפל בלקוחות במטרה לשפר תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי, ע"י ייעוץ, טיפול ישיר ועקיף והפנייה למוסדות ושירותים רלבנטיים, עפ"י השיטות והמיומנויות המקובלות במקצוע. פועל בהתאם למדיניות משרד העבודה והרווחה והמחלקה לשירותים חברתיים.
מפתח ומקיים קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה למען קידום שירותי המחלקה וטיפול באוכלוסיית היעד של המוסדות האלה (שלוחה).
משפר מצבן של אוכלוסיות שבטיפולו באמצעות הפעלת תכניות אישיות, משפחתיות, קבוצתיות וקהילתיות.
מקיים מפגשים ושיחות עם הלקוחות לצורך איתור וטיפול.
מקיים קשר עם לקוחות במוסדות ועורך שם ביקורים לשם הבטחת המשכיות הטיפול.
נוקט יוזמה לאיתור בעיות וצרכים חברתיים בקהילה ופועל לפיתוח שירותים בהתאם.
מפעיל, מדריך ומנחה עובדים סמך- מקצועיים ומתנדבים ( בתנאי שקיבל הכשרה מתאימה לכך.)
מבצע את עבודתו לפי תכנית עבודה. מתחיל ומסיים טיפולים בצורה מבוקרת.
מנהל רישום ומעקב אחר תכניות הטיפוליות ומדווח לממונים בכתב ובעל פה כנדרש.
משתתף בועדות, בדיונים. בהתאם להנחיות הממונים עליו.
מפעיל חוקים ותקנות רלבנטיים לצרכי הטיפול.

עומד בקשר עם גורמים בקהילה בעניין דיווחים על ילדים בסיכון ופונה לבית המשפט בהתאם לצורך בעניין קטינים נזקקים.
ות"ט - קביעת מועדים לדיונים והנחיית הגורמים השותפים ביחס להפניה לועדות ודיון בוועדות, הנחיית דיוני הוועדה לצורך השגת מטרותיה, תיעוד והעברת החלטות הוועדה

דרישות המשרה

  • תואר ראשון בעבודה סוציאלי
  • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים
  • עדיפות תינתן לבעלת מינוי שר הרווחה לעניין עו"ס לחוק הנוער
  • עדיפות תינתן לבעלי ניסיון 3 שנים בעבודה סוציאלית במחלקה