ממונה שירותי חירום וביטחון וקב"ט מוסדות חינוך

שירותים
בקליק

שירותים בקליק

פתח תפריט

ממונה שירותי חירום וביטחון וקב"ט מוסדות חינוך

תאריך פרסום:13/09/2020
מועד אחרון להגשה:30/09/2020 13:00
מספר מכרז:06/2020
לפרטים נא לפנות ל-:

ניתן לשלוח את הבקשות למשרה, בצירוף המסמכים הנ"ל, לפקס: 9604048-03
lishka@beitdagan.muni.il. למייל או​

שיעור משרה:  %100
דירוג: מינהלי או מח"ר
כפיפות: לראש הרשות /מנכ"ל הרשות המקומית
דרגה:  10-8 בדירוג המנהלי (או 38 – 40 בדירוג המח"ר)/ חוזה אישי/שכר בכירים בהתאם לאישור מ. הפנים
ייעוד: מוביל את היערכות הרשות המקומית למצבי חירום תוך שיתוף פעולה עם כלל הגורמים הפועלים במרחב של הרשות המקומית ומהווה מנחה מקצועי
בתחומים אלו ברשות המקומית.

עיקרי התפקיד

 • הכנת תכניות עבודה ואפיון צרכי חירום ובטחון ברשות בהתאמה לתקציב הרשות המקומית.
 • ריכוז ועדת המל"ח וועדת הביטחון ברשות המקומית.
 • ריכוז מערך משק לשעת חירום (להלן: מל"ח) ופינוי, סעד, חללים (להלן: פס"ח.)
 • מתאם ומרכז את מערך ההתגוננות האזרחית ברשות המקומית.
 • הכנת מוסדות הרשות המקומית לשעת חירום.
 • תפעול מערך האבטחה ברשות במצבי חירום.
 • ניהול אירועי חירום.
 • ייצוג הרשות בענייני חירום וביטחון ותיאום פעולות מול הגורמים הרלוונטיים.
 • ארגון פעולות אבטחה של "אישיות מאוימת" ופיקוח עליהן, בתיאום עם משטרת ישראל.
 • ניהול מערך האבטחה בעת שגרה.

מוסדות חינוך

 • אבטחת פעילות בלתי שגרתית במוסד החינוכי ומחוצה לו.
 • לוודא קיום סדרי הביטחון במוסדות החינוך.
 • פיקוח על קבלתם ועבודתם של מאבטחים במוסדות החינוך.
 • ניהול ההערכות למצבי חירום במוסדות חינוך פורמאליים ובלתי פורמאליים.
 • ניהול וביצוע הכשרות והשלמויות לבעלי תפקידים בתחום הביטחון, הבטיחות וההערכות לחירום של מוסדות החינוך, וכל זאת בהתאם
  לחוזר מנכ"ל בנושא ממונה של שירותי חירום ובטחון ברשויות מקומיות.

תנאי סף

השכלה

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ. או הנדסאי או טכנאי מוסמך
בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג 2012 או בעל תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל. או בעל אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר) או בעל 12 שנות לימוד עם ניסיון ניהולי כמפורט להלן (ראו סעיף ניסיון ניהולי).

הכשרות

ממונה החירום והבטחון יחויב לסיים בהצלחה קורס קב"טים של משרד הפנים לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו.
עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור, ככל שהוא מועסק במסגרת חוזה אישי.

דרישות התפקיד

 • בוגר קורס קציני צה"ל/ משטרה או גוף חירום ביטחון אחר או בעל ניסיון ניהולי מפורט (ראה סעיף ניסיון ניהולי)
 • קורס מנהלי בטחון (מנב"ט), יתרון.
 • קורס ממוני בטיחות, יתרון.
 • קורס קב"ט מוס"ח, יתרון.

ניסיון מקצועי

 • בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור 5 שנות ניסיון בתפקידים מקצועיים בתחום שירות החירום והבטחון. הנדסאי רשום 6 שנות ניסיון מקצועי כאמור.
 • טכנאי מוסמך 7 שנות ניסיון מקצועי כאמור. בעל 12 שנות לימוד 8 שנות ניסיון מקצועי כאמור.

ניסיון ניהולי

בעל בהתאם לעמידה בדרישות ההשכלה וההכשרות המקצועיות: מועמד בוגר קורס קציני צה"ל או משטרה ובעל תואר אקדמי ניסיון פיקודי / ניהולי של שנתיים לפחות, מועמד בוגר קורס קציני צה"ל או משטרה בעל
12 שנות לימוד ניסיון פיקודי / ניהולי של 4 שנים, מועמד שאינו אינו בוגר קורס קצינים ניסיון פיקודי / ניהולי של 5 שנים.

כישורים אישיים

אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודיוק בבצוע, ערנות ודריכות, יכולת קבלת החלטות, כושר ניהול עובדים והנעתם, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תיאום ופיקוח, סמכותיות ונשיאה באחריות.

דרישות נוספות

יכולת פיקוד, ניהול, שליטה והדרכה, עבודה בשעות לא שגרתיות, יכולת מתן שירות בשגרה ובחירום.

הגשת מועמדות

טפסים להגשת המועמדות נתן לקבל במזכירות המועצה.
לטפסי הבקשות חובה לצרף את המסמכים הבאים:

 1. קורות חיים.
 2. אשור משטרת ישראל להעדר ר"פ לרבות לעניין עבירות מין.
 3. אישור כשירות לנשיאת נשק.
 4. תעודת והמלצות בהתאם )המלצות יש לצרף שמות, תפקידים וטלפונים של ממליצים.​​