יועץ משפטי חיצוני קבוע

שירותים
בקליק

שירותים בקליק

פתח תפריט

יועץ משפטי חיצוני קבוע

תאריך פרסום:12/01/2021
מועד אחרון להגשה:25/01/2021 12:00
קובץ מצורף:לצפייה במסמכי המכרז

​המועצה המקומית בית דגן מזמינה בזה הצעות מחיר לתפקיד היועץ המשפטי הקבוע של המועצה  שייבחר בהתאם להוראות נוהל מינוי יועץ משפטי חיצוני קבוע שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 02/2014 ‏.

‏תיאור התפקיד

‏התפקיד יכלול יעוץ משפטי למועצת הרשות המקומית ולועדותיה, לראש הרשות, לסגן ראש רשות שלו הואצלו סמכויות לפי סעיף 17 ‏לחוק הרשויות המקומיות( בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם) התשל"ה  1975 ‏ולעובדי הרשות, בכל עניין הדרוש למילוי תפקידי הרשות, וכן לחברי המועצה בסייגים שונים.

‏דרשות התפקיד

‏על המציע את עצמו להיות:

 1. עורך דין, בעל ניסיון מעשי מוכח בעריכת דין שלא יפחת מחמש שנים.
 2. בעל בקיאות וניסיון מוכח באחד או יותר מתחומי פעילותה העיקריים של רשות מקומית או בתחום המשפט הציבורי.
 3. ‏תנאי הכשירות והפסלות ליועץ משפטי:
  לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון, או שבית המשפט קבע שעבר עבירה שיש עמה קלון, וטרם חלפו חומש שנים מיום שנגזר דינו, או אם נגזר עליו מאסר בפועל, מיום שסיים לרצות את עונשו, לפי המאוחר.
 4. לא כיהן כחבר מועצה או כראש רשות במועצה המקומית בית דגן, וטרם חלפו שנתיים מיום שחדל לכהן, או מיום שהסתיימה תקופת הכהונה של המועצה שבה כיהן, לפי המאוחר
 5. לא כיהן כחבר מועצה או כראש רשות מקומית הגובלת במועצה המקומית בית דגן, וטרם חלפה שנה מיום שחדל לכהן, או מיום שהסתיימה תקופת הכהונה של המועצה שבה כיהן, לפי המאוחר .
 6. לא היה מועמד בבחירות לראש רשות מועצה או חברות במועצה מקומית בית דגן, וטרם הסתיימה תקופת כהונתה של אותה מועצה שהיה מועמד להית ראשה או חבר בה.
 7. לא העניק שירות משפטי בהיקף משמעותי להורה בן או בת של כל אחד מן המנויים בחוזר מנכ"ל לעיל, לחבר מועצה או לעובד בכיר ברשות המקומית וטרם חלפה שנה ממועד סיום השירות או ממועד קבלת שכר הטרחה לפי המאוחר ביניהם.
 8. עיסוקיו האחרים לא יוצרים ניגוד עניינים עם תפקידו כיועץ משפטי כשייבחר, שאינו ניתן להסדר בהתאם להוראות נוהל מינוי יועץ משפטי חיצוני .
 9. לא העניק שירותים משפטיים לראש הרשות המקומית, לאחד מסגניו או למנכ"ל הרשות המקומית, לבן זוגו של כל אחד מאלה, לתאגיד שבשליטת ראש העירייה או בן זוגו, או לסיעה מסיעות הרשות המקומית החברות במועצת הרשות ובכלל זה ייצוג בהליך שיפוטי או בעסקה וטרם חלפו שנתיים ממועד סיום השירות.
 10. לא העניק שירות משפטי בהיקף משמעותי להורה, בן או בת של כל אחד מן המנויים בסעיף קטן (ז) לעיל, לחבר מועצה או לעובד בכיר ברשות המקומית וטרם חלפה שנה ממועד סיום השירות או ממועד קבלת שכר הטרחה, לפי המאוחר ביניהם.
 11. לא הוכרז כפושט רגל וטרם הופטר .
 12. הצעת המחיר תהיה תוספת או הנחה באחוזים מסכום שכר טרחה חודשי שקבעה המועצה לעצמה, שהוא 11,000 ‏ (לא כולל מע"מ), כאשר שיעור ההנחה או התוספת לא יעלה על 20%‏ משכר הטרחה החודשי המוצע.

‏את ההצעות, בצרוף מסמכי המכרז חתומים, יש להגיש ללשכת ראש המועצה במעטפה סגורה שתוכנס לתיבת המכרזים באופן אישי ע"י המציע לא יאוחר מיום 25.1.2021 ‏בשעה 12:00 ‏ בצהריים.

‏תקופת ההתקשרות

הסכם העסקתו של היועץ המשפטי יהיה בתחילה לתקופה של חצי שנה ,ולאחר מכן ליתרת התקופה ,שלא תעלה על חמש שנים וחצי, נוספות.
‏הדגש: הוראות בהסכם שייכרת ובנוהל ההזמנה הינם בכפוף להוראות נוהל  2/2014 ‏ חוזר מנכ"ל משרד הפנים.