גזבר/ית

שירותים
בקליק

שירותים בקליק

פתח תפריט

גזבר/ית

תאריך פרסום:05/04/2021
מועד אחרון להגשה:19/04/2021 12:00
קובץ מצורף:שאלון אישי להגשת מועמדות למשרה

​בהתאם לסעיף 41 לצו המועצות המקומיות )נוהל קבלת עובדים לעבודה(, תשל"ז–1976 ,בהתאם
לצו המועצות המקומיות )א(, תשי"א-1950 ,בהתאם לסעיף 13 לצו המועצות המקומיות )שירות
העובדים(, תשכ"ב-1962 ולסעיף 40 לצו המועצות המקומיות )נוהל קבלת עובדים לעבודה),תשל"ז-1977 ניתנת בזה הודעה על משרה פנויה של וגזבר/ית הרשות המקומית בבית דגן,
והזמנה להציג מועמדות לאיוש משרה זו.

כללי

 1. מועמדים המבקשים להציג את מועמדותם למכרז ,מתבקשים להגיש למועצה המקומית
  בית דגן את המסמכים הבאים:
  1. קורות חיים שיכללו פירוט ניסיון מקצועי ותעסוקתי(בצירוף אסמכתאות).
  2. תעודות המעידות על כישורי המועמד/ת( השכלה ,השתלמויות וכיו"ב).
  3. שאלון למשרה פנויה כשהוא ממולא וחתום על ידי המועמד/ת (נתן לקבל את
   השאלון במזכירות המועצה).
  4. שאלון לאיתור חשש לניגוד עיניינים )נתן לקבל את השאלון במזכירות המועצה).
  5. תמונת פספורט.
 2. המועמדים מתבקשים להגיש את כל המסמכים הנ"ל בתוך מעטפה סגורה. את המעטפה, ובתוכה המסמכים, יש למסור למזכירות המועצה בקומה הראשונה, של בניין המועצה, ברח' מנחם בגין 9 ,בית דגן, או לשלוח באמצעות הדואר: עבור מזכירות מועצה מקומית בית דגן, רח' מנחם בגין 9 ,בית דגן.
 3. טפסים להגשת המועמדות ניתן לקבל במזכירות המועצה.
 4. המועד האחרון להצגת מועמדות למשרה הינו : 2021.4.19.
  המעוצה המקומית בית דגן שומרת על זכותה להאריך את המועד להצגת מועמדות
  למשרה האמורה ,מבלי שיהא בכך משום התחייבות להאריך את המועד כאמור.
  5 .פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 9602104-03.
 5. בקשות שתגענה ללא הפרטים כאמור ו/או לאחר המועד לעיל, לא תטופלנה ולא
  תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה )להלן: "וועדת הבחינה").
 6. המועצה המקומית בית דגן אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי, והיא שומרת על
  זכותה להפסיק בכל עת את הליכיו של מכרז זה, וזאת בכל שלב משלביו.

פרטי המשרה

תואר התפקיד : גזבר/ית הרשות המקומית;
היקף המשרה : מלאה )0.1;)
כפיפות : ראש הרשות המקומית;
שכר : חוזה בכירים בהתאם לאישור משרד הפנים.
כללי : בכפוף להוראות כל דין וקבלת כל האישורים הדרושים ,המועמד/ת שת/יזכה ת/יהיה מנוע/ה מלעסוק במקצועו במסגרת עסק פרטי ו/או בכל עיסוק אחר.
המועמד מתחייב שלא לעסוק ולא לטפל בכל עניין שיש בו משום ניגוד עניינים לתפקידו/ה כעובד של המועצה המקומית בית דגן. הוראות מכרז זה יהוו חלק
בלתי נפרד מן ההתקשרות בין המועמד/ת לבין המועצה המקומית בית דגן.

תיאור התפקיד

 1. אחריות להכנת התקציב הרגיל והתקציב הבלתי רגיל של הרשות המקומית ומעקב אחר
  ניצול התקציב המאושר לכל יחידה;
 2. אחריות לגביית המיסים ברשות המקומית )ארנונה, תשלום היטלי פיתוח, השתתפות
  בעלים וכד').
 3. אחריות לביצוע חיובי המיסים בהתאם לחיוב המיסים השנתי, כפי שהוחלט במועצת
  הרשות המקומית;
 4. אחריות לרישום כל הפעולות הכספיות של הרשות המקומית בספרים הראשיים /רישום
  וניהול בספרי העזר והתאמתם לספר הראשי;
 5. אחריות לקביעת התנאים הכספיים לביצוע התקשרויות של הרשות המקומית
  ולמדיניות התשלומים;
 6. אחריות להכנת תזרים מזומנים של הרשות המקומית (תחזית הכנסות והוצאות)
  ולניהול השקעות הרשות המקומית בהתאם לשיקול של כדאיות כלכלית;
 7. ניהול צוות העובדים בגזברות ובגביה.
 8. עבודה בממשק מול היועץ המשפטי לרשות המקומית והשתתפות בדיונים משפטיים.

דרישות התפקיד

השכלה

בעל/ת תואר אקדמי באחד מהתחומים הבאים: כלכלה, חשבונאות, ראיית חשבון, מנהל עסקים, מדיניות ציבורית, מנהל ציבורי ו/או הנדסת תעשייה וניהול.
או בעל/ת תואר אקדמי אחר שסיים קורס גזברים ברשויות המקומיות בהצלחה וזכאי/ת לקבל תעודה על כך.

ניסיון מקצועי

ניסיון תעסוקתי של לפחות 7 שנים בתחום הכספים והגזברות )כגון:
ניהול חשבונות, הכנת תקציב, חשבות שכר, ניהול גביה, הכנת דו"חות כספיים וכדומה).
ניסיון ניהולי : ניסיון בניהול כללי) ניהול מו"מ, בנייה וניהול של תקציב, הנחיה והובלה של צוות עובדים(באופן ישיר או עקיף( בהיקף משמעותי –המונה 5
עובדים לפחות- 4 שנות ניסיון ניהולי.
מועמד שנבחר ולא מילא לפני כן תפקיד של גזבר ברשות מקומית במשך שנתיים לפחות, יחויב להשתתף בקורס גזברים ברשויות המקומיות בתוך שנתיים מיום תחילת עבודתו כגזבר ברשות המקומית. סיום בהצלחה של קורס הגזברים מהוה תנאי לקידום שכר העובד על פי חוזה הבכירים.
תנאי זה נוסף לתנאים הקיימים ומפורטים בחוזר מנכ"ל 2011/1

כישורים אישיים

אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודייקנות בביצוע, ערנות ודריכות, הבנה ותפיסה, כושר למידה, יכולת קבלת החלטות, כושר ניהול עובדים והנעתם, יכולת ארגון ותכנון ,יכולת תיאום ופיקוח, סמכותיות ,ייצוג הרשות המקומית בפני גורמים חיצוניים.

דרישות ייחודיות לתפקיד

ידיעת חוק התקציב ,הכרת התכ"מ וכל תקנה והוראת נוהל, הקשורות בניהול כספי הרשות המקומית.
יובהר ,כי כל הדרישות המפורטות לעיל הינן דרישות הסף לשם השתתפות במכרז. ועדת
הבחינה רשאית לשקול, כחלק משיקוליה ,דרישות העולות על האמור לעיל\,לרבות תארים אקדמיים נוספים ו/או מתקדמים ,ניסיון מיוחד ,וותק בתחום וכיו"ב.