הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

תמיכות

שירותים
בקליק

שירותים בקליק

פתח תפריט

לטופס בקשה לקבלת תמיכה לחץ כאן

תמיכות

  
דו"ח
2021
2021
2019
2019
2019
2017

מבוא  כללי

 1. המועצה המקומית בית-דגן (להלן – "המועצה") תדון במתן תמיכות מתקציב המועצה למוסדות השונים בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות ציבור על-ידי רשויות מקומיות שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר 4/2006 (להלן – "הנוהל"), ואין בתבחינים אלה בכדי לגרוע מהוראות הנוהל אלא להוסיף עליהן בלבד. על המעוניינים להגיש בקשות תמיכה לעיין בנוהל בשלמותו כפי שפורסם באתר האינטרנט של
  משרד הפנים. הנוהל והתבחינים כאן מפורסמים באתר האינטרנט של המועצה המקומית בית-דגן, ועומדים לעיון המבקשים ולתושבי בית-דגן.
 2. התמיכה תינתן אם אכן נכון וראוי לתיתה לרבות על-פי עקרונות של סבירות ושיוויון בין מקבלי התמיכה השונים.
 3. חלוקת הסכום המיועד לתמיכה תיעשה על-פי נושאי התמיכה. נושאי התמיכה נקבעו בהתאם לנושאי התקציב לתמיכה שנקבעו בתקציב 2007, ו/או בתקציב השנים לאחריה, וניתן יהיהלהוסיף עליהם ו/או לשנותם בכפוף לקבלת החלטת מועצת בית-דגן והגדרה תקציבית כדין.
 4. התמיכה תוגבל לשיעור שלא יעלה על 50% מעלות הפעילות הנתמכת, אלא אם יוחלט אחרת במקרים חריגים ומנימוקים שיירשמו, ובלבד ששיעור התמיכה בכל מקרה לא יעלה על 90% מעלות הפעילות הנתמכת, וכן בכפוף לכך שסך התמיכה בצירוף יתר הכנסות המוסד בגין
  הפעילות הנתמכת לא יעלה על כלל הוצאותיו בגינה.
 5. התמיכה, בין אם ישירה ובין אם עקיפה, תינתן לשנת התמיכה כהגדרתה בנוהל, קרי השנה אליה מתייחסות הבקשות לתמיכה , בפעילות במהלכה.
 6. התמיכה תינתן עבור פעילות המתקיימת בתחום הרשות המקומית ו/או עבור שירותים הניתנים לתושבי הרשות המקומית ו/או מבנה הקיים בתחום הרשות המקומית.
 7. המועצה תדון בבקשות התמיכה בהתאם למסמכים ולנתונים שיוגשו על-ידי המוסד המבקש תמיכה ותהא רשאית לאשר את התמיכה, לדחותה, כולה או חלקה, או להתנותה בתנאים, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. המועצה רשאית לדחות את המלצת הועדה המקצועית, שהוקמה בהתאם לסעיף 6 לנוהל- תנמק עמדתה בכתב, כקבוע בסעיף 7.1 לנוהל.
 8. התמיכה תשולם בתשלומים במועדים שיקבעו על-פי הנחיות הגזבר ועל-פי שיקול דעתו, ובהתאם לסעיף 18.1 לנוהל.
 9. מוסד החייב כספים למועצה יקוזזו כספים אלה מתוך כספי התמיכה שתוענק לו, אלא אם החליטה מועצת בית-דגן אחרת מטעמים שירשמו.
 10. המועצה תהיה רשאית להקטין, לשנות, לעכב ו/או להפסיק את מתן התמיכה בהתאם להוראות הנוהל, וכן משיקולים תקציביים של המועצה.

תנאי סף כלליים

תנאי הסף הכלליים המפורטים להלן יחולו על כל נושאי התמיכה בנוסף לתנאי הסף הפרטניים ככל שקבועים כאלה בכל אחד מנושאי התמיכה השונים:

 1. המוסד המבקש תמיכה הוא מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף 2.2 לנוהל,  הפועל שלא למטרות רווח.
 2. התמיכה תוענק למוסד הפועל בתחום הנתמך שנה לפחות, אלא אם החליטה מועצת בית-דגן אחרת מטעמים שירשמו.
 3. המוסד מבקש התמיכה הגיש טופס בקשה הכולל את כל הפרטים והמסמכים הנדרשים ועומד בכל תנאי ודרישות הנוהל , דרישות הועדה המקצועית ובדרישות המועצה.
 4. ככל שבקשת התמיכה של המוסד עניינה פעילות ו/או פעולה הכרוכה במתן רישיון ו/או היתר  ו/או אישור מגוף כלשהו, יצורף לבקשת התמיכה אישור ו/או חוות דעתו של הגוף המאשר.

חינוך וקהילה

סוגי הפעילות/הנושאים הנתמכים

 1. מוסדות ציבור התומכים בפעילות הנעשית במערכת החינוך הפורמלי לרבות שירות תומך משלים כגון שעורי עזר, חוגי העשרה, סדנאות לתלמידים, הורים, מורים וכד' שמטרתם הסופית תואמת את היעדים המקומיים.
 2. מוסדות ציבור התומכים בפעילות הנעשית במערכת החינוך הבלתי פורמלי ו/או משלימים  אותה בפעילות נוספת כגון הפעלת חוגים, סדנאות, מרכזי למידה, מיזמים לנוער בסיכון, להקת  מחול, תיאטרון וכו', שמטרתם תואמת את היעדים לפיתוח הקהילה ברחבי בית-דגן.

אופן חלוקת התמיכה

 1. 30% מכלל תקציב התמיכה יחולק בין מבקשי התמיכה ביחס שייקבע לפי מספר המתנדבים  הפועלים מטעם המוסד מבקש התמיכה.
 2. 30% מכלל תקציב התמיכה יחולק בין מבקשי התמיכה ביחס שייקבע לפי מספר השעות השבועיות שהמוסד משקיע במערכת החינוך הפורמלי ו/או הבלתי פורמלי, בהתאמה.
 3. 10% מכלל תקציב התמיכה יחולק בין מבקשי התמיכה ביחס שייקבע לפי מספר מוסדות החינוך או המסגרות בהם פועל המוסד.
 4. 30% מכלל תקציב התמיכה יחולק בין מבקשי התמיכה לפי שיקול דעת מיוחד של הוועדה על-פי נימוקים רלבנטיים שיירשמו.

תנועות נוער

סוגי הפעילות/הנושאים הנתמכים

 1. פעילות שוטפת של חניכים, מדריכים וסניפים.
 2. מפעלי קיץ ומפעלים מרכזיים של תנועות נוער.
 3. הכשרה, השתלמויות של מדריכים.
 4. מרכזי פעילות.

תנאי סף

 1. מספר החניכים בתנועת הנוער לא יפחת מ- 50.
 2. תנועת הנוער תתחייב מראש ובכתב כי לפחות 10% מתקציב התמיכה יופנה למתן הנחות לחניכים שידם אינה משגת לשלם את מיסי תנועת הנוער ו/או עבור הפעילויות השונות במלואם או בחלקם. תנועת הנוער תדווח, בהתאם לדרישות המועצה ובמועדים שייקבעו על-ידה, על ההנחות  שניתנו בפועל.
 3. תנועת הנוער תגיש תכנית עבודה מפורטת לכספי התמיכה המבוקשת.

אופן חלוקת התמיכה

 1. 30% מכלל תקציב התמיכה יחולק בין מבקשי התמיכה ביחס שייקבע לפי מספר החניכים הכולל בתנועת הנוער בבית-דגן.
 2. 30% מכלל תקציב התמיכה יחולק בין מבקשי התמיכה ביחס שייקבע לפי מספר המדריכים המוקצים לפעילות בתנועת הנוער המקומית.
 3. 10% מכלל תקציב התמיכה יחולק בין מבקשי התמיכה בהתאם לגודל היחסי של תקציב תנועת הנוער הארצית המופנית ומתוקצבת עבור הסניף המקומי בבית-דגן.
 4. 30% מכלל תקציב התמיכה יחולק בין מבקשי התמיכה לפי שיקול דעת מיוחד של הוועדה בהתייחס לפעילות שוטפת של תנועת הנוער למען הקהילה בבית-דגן ולפרויקטים ייחודיים, על-פי נימוקים שירשמו.

ספורט

קידום הספורט של אגודות הספורט  שפועלות במסגרת איגודים והתאחדויות המוכרים על-ידי מנהל הספורט, והמנהלים פעילות ספורטיבית בתחומה של בית-דגן, בין במסגרת תחרותית ובין  אם לאו.

תנאי סף לתמיכה

 1. התמיכה תינתן אך ורק לגופים שלא למטרת רווח.
 2. התמיכה תינתן לאגודות ספורט הפועלות בתחומה של בית-דגן.
 3. התמיכה תינתן אך ורק לענפים המעסיקים מאמנים מוסמכים וכן שהמתקנים הדרושים לעיסוק בהם, כגון מגרש כדורגל, כדורסל,  קיימים בבית-דגן.
 4. תמיכה ליותר מאגודה אחת באותו ענף תישקל על-פי המלצת הועדה המקצועית  במועצה המקומית בית-דגן, תוך מתן העדפה ליצירת מאגר משאבים משותף לאיחוד מספר קבוצות  באותו ענף.

אופן חלוקת התמיכה

 1. 50% מכלל כספי התמיכה בספורט ייועדו לטובת תמיכה בקבוצות מקומיות על פי הייחס בו מתקבלת תמיכה מהאגודה הארצית לסניף המקומי. ככל שתיוותר יתרה בלתי מחולקת היא תישאר בתקציב הכולל.
 2. יתרת התמיכה תינתן לפי החלטת המועצה בנימוקים שימסרו בכתב.
 3. מתוך כספי התמיכה יקוזזו דמי השימוש בפועל בגין שימוש במתקני ספורט במועצה.