אפשרות לקבל תמיכה לשנת 2020

שירותים
בקליק

שירותים בקליק

פתח תפריט

 חדשות ועדכונים

תאריך 03/06/2020
תאריך תפוגה 02/08/2020
נושא עדכונים; הודעות לציבור
תיאור

המועצה המקומית בית דגן מודיעה בזאת כי קיימת אפשרות למתן תמיכה לשנת 2020 לעמותות/מוסדות ציבור, הפועלים בתחום הישוב, עפ"י המפורט להלן:

 1. סוגי הגופים והמוסדות הזכאים להגיש בקשה לתמיכה:
  1. מוסדות חינוך וקהילה.
  2. תנועות נוער.
  3. עמותות הפועלות בתחום הספורט.
 2. תבחינים למתן התמיכה:
  1. הנוסח המלא של התבחינים למתן התמיכה מפורסם כאן באתר האינטרנט של המועצה.
  2. עותק מנוסח זה, וכן טפסים להגשת הבקשות ניתן לקבל במזכירות המועצה, בשעות העבודה הרגילות.
 3. מועד אחרון להגשת הבקשות:
  1. המועד האחרון להגשת הבקשות הוא יום ראשון, כ' בתמוז תש"פ (12.7.2020). 
  2. גופים ומוסדות המעוניינים בתמיכה יגישו בקשתם על גבי הטפסים המפורטים בסעיף 2 לעיל, בצירוף כל המסמכים, עפ"י הנוהל של משרד הפנים לעניין מתן התמיכות (ניתן לקבל עותק מנוהל זה במשרדי המועצה). בקשה אשר לה לא יצורפו כל המסמכים במלואם לא תובא לדיון בפני הועדה.
 4. מודגש בזה כי אין ודאות כי תקציב התמיכה יחולק במלואו ו/או מה יהיה שיעור התמיכה לגבי כל בקשה.

לידיעתכם ושימושכם,

תמונה
 
קבצים מצורפים

אפשרות לקבל תמיכה לשנת 2020

תאריך: 03/06/2020

המועצה המקומית בית דגן מודיעה בזאת כי קיימת אפשרות למתן תמיכה לשנת 2020 לעמותות/מוסדות ציבור, הפועלים בתחום הישוב, עפ"י המפורט להלן:

 1. סוגי הגופים והמוסדות הזכאים להגיש בקשה לתמיכה:
  1. מוסדות חינוך וקהילה.
  2. תנועות נוער.
  3. עמותות הפועלות בתחום הספורט.
 2. תבחינים למתן התמיכה:
  1. הנוסח המלא של התבחינים למתן התמיכה מפורסם כאן באתר האינטרנט של המועצה.
  2. עותק מנוסח זה, וכן טפסים להגשת הבקשות ניתן לקבל במזכירות המועצה, בשעות העבודה הרגילות.
 3. מועד אחרון להגשת הבקשות:
  1. המועד האחרון להגשת הבקשות הוא יום ראשון, כ' בתמוז תש"פ (12.7.2020). 
  2. גופים ומוסדות המעוניינים בתמיכה יגישו בקשתם על גבי הטפסים המפורטים בסעיף 2 לעיל, בצירוף כל המסמכים, עפ"י הנוהל של משרד הפנים לעניין מתן התמיכות (ניתן לקבל עותק מנוהל זה במשרדי המועצה). בקשה אשר לה לא יצורפו כל המסמכים במלואם לא תובא לדיון בפני הועדה.
 4. מודגש בזה כי אין ודאות כי תקציב התמיכה יחולק במלואו ו/או מה יהיה שיעור התמיכה לגבי כל בקשה.

לידיעתכם ושימושכם,