הודעה בדבר האפשרות לקבל תמיכה לשנת 2021

שירותים
בקליק

שירותים בקליק

פתח תפריט

 חדשות ועדכונים

תאריך 15/02/2021
תאריך תפוגה 16/04/2021
נושא עדכונים; הודעות לציבור
תיאור

המועצה המקומית בית דגן מודיעה בזאת כי קיימת אפשרות למתן תמיכה לשנת 2021 לעמותות/מוסדות ציבור, הפועלים בתחום הישוב, עפ"י המפורט להלן:

 1. סוגי הגופים והמוסדות הזכאים להגיש בקשה לתמיכה:
  1. מוסדות חינוך וקהילה.
  2. תנועות נוער.
  3. עמותות הפועלות בתחום הספורט.
 2. תבחינים למתן התמיכה:
  1. הנוסח המלא של התבחינים למתן התמיכה מפורסם כאן באתר האינטרנט של המועצה.
  2. עותק מנוסח זה, וכן טפסים להגשת הבקשות ניתן לקבל במזכירות המועצה, בשעות העבודה הרגילות.
 3. מועד אחרון להגשת הבקשות:
  1. המועד האחרון להגשת הבקשות הוא 16.3.2021 בשעה 12:00
  2. גופים ומוסדות המעוניינים בתמיכה יגישו בקשתם על גבי הטפסים המפורטים בסעיף 2 לעיל, בצירוף כל המסמכים, עפ"י הנוהל של משרד הפנים לעניין מתן התמיכות (ניתן לקבל עותק מנוהל זה במשרדי המועצה). בקשה אשר לה לא יצורפו כל המסמכים במלואם לא תובא לדיון בפני הועדה.
 4. מודגש בזה כי אין ודאות כי תקציב התמיכה יחולק במלואו ו/או מה יהיה שיעור התמיכה לגבי כל בקשה.

לצפייה בפרוט התבחנים לחץ כאן.

תמונה
 
קבצים מצורפים

הודעה בדבר האפשרות לקבל תמיכה לשנת 2021

תאריך: 15/02/2021

המועצה המקומית בית דגן מודיעה בזאת כי קיימת אפשרות למתן תמיכה לשנת 2021 לעמותות/מוסדות ציבור, הפועלים בתחום הישוב, עפ"י המפורט להלן:

 1. סוגי הגופים והמוסדות הזכאים להגיש בקשה לתמיכה:
  1. מוסדות חינוך וקהילה.
  2. תנועות נוער.
  3. עמותות הפועלות בתחום הספורט.
 2. תבחינים למתן התמיכה:
  1. הנוסח המלא של התבחינים למתן התמיכה מפורסם כאן באתר האינטרנט של המועצה.
  2. עותק מנוסח זה, וכן טפסים להגשת הבקשות ניתן לקבל במזכירות המועצה, בשעות העבודה הרגילות.
 3. מועד אחרון להגשת הבקשות:
  1. המועד האחרון להגשת הבקשות הוא 16.3.2021 בשעה 12:00
  2. גופים ומוסדות המעוניינים בתמיכה יגישו בקשתם על גבי הטפסים המפורטים בסעיף 2 לעיל, בצירוף כל המסמכים, עפ"י הנוהל של משרד הפנים לעניין מתן התמיכות (ניתן לקבל עותק מנוהל זה במשרדי המועצה). בקשה אשר לה לא יצורפו כל המסמכים במלואם לא תובא לדיון בפני הועדה.
 4. מודגש בזה כי אין ודאות כי תקציב התמיכה יחולק במלואו ו/או מה יהיה שיעור התמיכה לגבי כל בקשה.

לצפייה בפרוט התבחנים לחץ כאן.